Blog

Our News & Insights

Ang Pagiging Alagad

(Lukas 14:25-27) . Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang …